Privacy Policy Tegeltiek bv

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. We hebben ons privacy beleid bijgewerkt om u meer informatie te geven over hoe Tegeltiek uw privacy beschermt, waaronder informatie over hoe u uw rechten op deze gegevens kunt uitoefenen.

Zie hieronder om het privacy beleid te lezen.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Tegeltiek omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van de website van Tegeltiek en contacten van Tegeltiek. Op het moment dat u uw gegevens aan Tegeltiek verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Tegeltiek kan de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen en registreren:

Voor- en achternaam
Adresgegevens voor factuur, zakelijk en/of privé
E-mailadres;
(mobiel) Telefoonnummer;
Digitale bestanden.

Tegeltiek heeft een cookie-vrije website. Tegeltiek verzameld gegevens van u op onder andere het moment dat u een e-mail aan ons verzendt of het moment dat u telefonisch of schriftelijk, ander dan via de mail, gegevens aan ons doorgeeft. Wij verzamelen dus geen data via de website.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens :

Administratieve doeleinden; offertes, bevestigingen, orderverwerking en facturatie.
U informeren over een aanvraag die u via de mail, telefonisch of op andere schriftelijke of mondelinge wijze bij ons heeft opgevraagd.

Gebruik van cookies : Tegeltiek maakt geen gebruik van cookies.

SSL certificaat :
Wij maken op onze website gebruik van een SSL Certificaat. Hiermee is de verbinding tussen uw computer en onze server versleuteld.

Verstrekken van gegevens aan derden :
Tegeltiek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tegeltiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verstrekking van documenten en foto’s :
Tegeltiek verstrekt geen documenten of foto's aan derden tenzij deze zijn verstrekt om door te sturen als bewijs.

Bewaren van persoonlijke gegevens :
Wij onderhouden en bewaren uw persoonlijke gegevens en bestanden in een, door wachtwoorden, beveiligde omgeving. Dit betreft ook uw facturatiegegevens, deze moeten wij bewaren volgens de richtlijnen van de belastingdienst. Tegeltiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Rechten van betrokkenen :
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tegeltiek bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tegeltiek.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readeble zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Tegeltiek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Veiligheid :
Tegeltiek doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en heeft daarvoor passende maatregelen genomen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. Alle software waarbinnen gegevens zijn opgeslagen, zoals orderverwerking en administratie, zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Ons bedrijfsbeleid.

Privacy Statement wijzigen :
Tegeltiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Tegeltiek te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Neem contact met ons op. Kijk voor onze contactgegevens op www.tegeltiek.nl

Als u vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, kunt u contact opnemen via de mail: info@tegeltiek.nl

Tegeltiek bv